Algemene voorwaarden

Trackdays biedt een online platform (hierna te noemen: “Platform”) aan voor liefhebbers van autosport die op zoek zijn naar beschikbaar circuit in Europa (hierna te noemen: “Diensten”). Trackdays is niet verantwoordelijk voor het aanbieden, bepalen of controleren van prijzen die van toepassing zijn op een van de getoonde circuits. Alle diensten van derden worden aangeboden door zelfstandige en onafhankelijke entiteiten en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van die derden.

De gegevens van de uiteindelijk gerechtigde:

Stichting Trackdays

Onze Diensten worden geleverd door Trackdays, een stichting die is opgericht en geregistreerd in Montfoort, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 80520421. U kunt onze gegevens, waaronder het correspondentieadres, vinden op onze pagina: https://trackdays.nl/contact/.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn samen met ons privacybeleid en cookiebeleid van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van onze Diensten en het Platform. Met het openen of gebruiken van de Diensten of het Platform bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid hebt gelezen, hebt begrepen en hiermee nadrukkelijk akkoord gaat.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, dan zullen de herziene Gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd en wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd als u onze Diensten blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn weergegeven. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dan moet u deze Diensten niet gebruiken.

De Diensten en het Platform is niet bedoeld voor kinderen onder de zestien (16) jaar, en niemand onder de zestien (16) jaar mag gegevens verstrekken aan of via onze Diensten of het Platform. Trackdays verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien (16) jaar en als Trackdays ontdekt dat persoonsgegevens zijn verzameld of ontvangen van een kind jonger dan zestien (16) jaar, dan zullen die gegevens worden verwijderd in overeenstemming met voornoemd privacybeleid.

Indien (een deel van) de Diensten en/of het Platform wordt gehost op een website van derden (hieronder in elk geval begrepen sociale media, zoals Instagram, Facebook, Twitter, etc.) en er gelden voor die website aparte gebruiksvoorwaarden, dan dient u volledig aan die algemene voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen.

Artikel 1 – Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht op computersoftware), octrooien, handelsmerken of bedrijfsnamen, ontwerprechten, databaserechten, knowhow, handelsgeheimen en geheimhoudingsplichten in of op onze Diensten en/of Platform is eigendom van Trackdays. U stemt ermee in dat u door het gebruik van de Diensten en/of het Platform geen enkel recht, titel of belang hierop, hiervoor of hierin zult verwerven, met uitzondering van de beperkte gebruikslicentie die u door deze Gebruiksvoorwaarden wordt verleend. U stemt er ook mee in dat u geen enkel recht hebt op toegang tot een van de Diensten en/of het platform in de vorm van een broncode, tenzij deze is vrijgegeven onder een licentie die een dergelijke toegang specifiek toestaat.

Artikel 2 – Gebruik van Diensten en Platform

Het gebruik van de Diensten en het Platform is geheel op eigen risico. Hoewel Trackdays een strikt beleid hanteert op het gebied van prijsnauwkeurigheid en beschikbaarheid en de overige inhoud van de Diensten, kan Trackdays niet garanderen dat de inhoud die wordt getoond op deze website up to date, accuraat, betrouwbaar of nauwkeurig is.

Trackdays biedt de Diensten en het Platform aan zoals deze zijn, en verwerpen uitdrukkelijk alle waarborgen, voorwaarden en garanties van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van titel, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en nauwkeurigheid, evenals enige garanties die worden geïmpliceerd door handelsgebruik, handelspraktijk of functie-uitoefening. Voor zover niet in strijd met de wet, doet Trackdays geen toezegging en/of biedt Trackdays geen garantie dat de Diensten en/of het Platform nauwkeurig, volledig of up to date is, beschikbaar is, voldoet aan de verwachting van de klant of veilig is of vrij is van fouten, storingen, defecten, virussen of malware.

Artikel 3 – Prijzen

De op het Platform vermelde prijzen voor de Diensten zijn een prognose op een bepaald moment, gebaseerd op gegevens uit het verleden. Trackdays biedt geen enkele garantie dat de vermelde prijzen correct zijn, omdat Trackdays afhankelijk is van de prijzen die derden hanteren. Trackdays kan de juistheid van de vermelde prijzen niet garanderen. Trackdays aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Ingeval de Diensten niet kunnen worden uitgevoerd door weersomstandigheden, dan is Trackdays nimmer gehouden tot restitutie van enig bedrag. U erkent dit als zodanig en u stemt hiermee in door voltooiing van de reservering.

Artikel 4 – Werkwijze

Trackdays is niet verantwoordelijk voor het leveren van de Diensten zoals genoemd op het Platform of voor het bepalen of controleren van de vermelde prijzen en/of andere gegevens. Alle Diensten van derden die u vindt en/of reserveert via onze Diensten en/of het Platform, worden geleverd door onafhankelijke derden.

Trackdays faciliteert uw reserveringen via het Platform bij derden, maar is hiervoor niet verantwoordelijk en heeft geen aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot deze reserveringen. De identiteit van de betreffende onafhankelijke derde en diens algemene voorwaarden zullen ten tijde van de afronding van de reservering aan u bekend worden gemaakt door de onafhankelijke derde. In de algemene voorwaarden van de onafhankelijke derde wordt aangegeven welke rechten en plichten u heeft jegens de onafhankelijke derden en zal nadere uitleg worden gegeven over diens aansprakelijkheid jegens u. U stemt ermee in dat u zich volledig zult houden aan de betreffende algemene voorwaarden van de onafhankelijke derde.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Trackdays draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor afspraken met een onafhankelijke derde die tot stand zijn gekomen als gevolg van het gebruik van de Diensten en het Platform van Trackdays. Daarnaast draagt Trackdays geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van de gebruikmaking van de Diensten van Trackdays en/of de diensten van een zelfstandige derde.

Trackdays aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de getoonde inhoud van de Diensten en/of op het Platform of voor een overmachtssituatie, ongeval, vertraging of enige door u geleden directe of indirecte schade van welke aard dan ook, hetzij uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, hetzij anderszins, die voortvloeit of verband houdt met uw toegang tot de Diensten en/of het Platform. In geen enkel geval zal de totale vergoeding voor directe en/of indirecte schade € 200,- bedragen.

Niets in deze voorwaarden zal uw wettelijke rechten voor aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Trackdays of voor fraude van of een frauduleuze voorstelling door Trackdays of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, worden beperkt of worden uitgesloten door Trackdays.

Artikel 6 – beëindiging

Trackdays mag geheel naar eigen goeddunken tot beëindiging van uw gebruik van de Diensten en/of het Platform overgaan, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door uw account te annuleren en/of te verwijderen en/of u de toekomstige toegang te weigeren, zonder enige aansprakelijkheid jegens u te aanvaarden.

Artikel 7 – overig

Voor zover sprake zou zijn van een (gedeeltelijk) nietige of onafdwingbare verplichting in deze Gebruiksvoorwaarden, dan heeft dat geen invloed op de deels of gedeeltelijke geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, dan wordt een dergelijke bepaling beschouwd als zijnde verwijderd uit deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Trackdays en u en vervangen eventuele andere bepalingen, afspraken of regelingen met betrekking tot het gebruik van de Diensten en het Platform.

Trackdays behoudt zich het recht voor om in en buiten rechte op te treden, ingeval er aanwijzingen bestaan dat inbreuk wordt gemaakt op deze Gebruiksvoorwaarden.

Op alle rechtsverhoudingen met Track Days is Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingendrechtelijke regelgeving, is bij uitsluiting de rechter te Utrecht bevoegd om kennis te nemen van een geschil dat verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, de Diensten en/of het Platform.

0
    0
    Jouw bestelling
    Je winkelmand is leeg